Tekst/Taal    AFK  


STOP Er is een tijd van komen en van gaan. Dat geldt nu ook voor deze subrubriek. Een poos heb ik, met plezier, AFKortingen verzameld. Niet gericht via Google. Maar gewoon zoals die dingen op mensen afkomen. Als oplettende lezer van twee kranten. Rap merk je dan dat de vloed steeds hoger stijgt. En dat in flink wat gevallen de AFK niet wordt verklaard. Zodat je wat wazig zit te kijken naar ARS, BRZO of LOUT. Alsof je zou dienen te weten wat dat betekent. Op een gegeven moment is de lol wat gaan tanen. En realiseer ik me dat het aanvullen van de lijst veel tijd kost. Van Myrthe en van mij. Die tijd besteden we liever aan iets nieuws. En het getal 444 vinden we leuk genoeg uitzien om er een onder te zetten.

AFK 444   afkortingen

A

 

ABTC

Amsterdams Bureau voor Toerisme en Congressen

ACM

Autoriteit Consument en Markt (opvolger van NMa, OPTA en Consumentenautoriteit)

ACTA

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

ADH

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

AEB

Afval Energiebedrijf

AED

Automatische Externe Defibrillator

AFAC

Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale (in de volksmond staat de tweede A voor Afpak)

AFK

Afkorting

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIM

Amsterdamse Innovatie Motor

AIVD

Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsDienst

AMA

Alleenstaande minderjarige asielzoeker

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMV

Alleenstaande minderjarige vluchteling

ANBO

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

ANP

Algemeen Nederlands Persbureau

ANVB

Algemene Nederlandse Vreemdelingen Bond

AOb

Algemene Onderwijsbond

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARS

Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling

ASC

Amsterdamsch Studenten Corps

ASHG

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

ASSW

Actiegroep Stop het Slechte Weer

AVT

Algemene Vereniging voor Taalwetenschap

AVV

Alternatief Voor Vakbond

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWF

Algemeen Werkloosheidsfonds

B

 

BAA

Bewust Autoloze Amsterdammer

BA'er

Bekende Amsterdammer

BAG

Wet Basisadministraties, Adressen en Gebouwen

BAG

Bosch Astrologisch Gezelschap

BAZO

Beste Alternatief Zonder Overeenkomst

BBA

Burgerbelangen Amstelveen

BBIE

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

BBP

Bruto Binnenlands Product

BD'ers

Bekende Doden (naar analogie van BN'ers)

BFI

Bijzondere Financiële Instelling

BHK

Bureau Handhaving Kinderopvang

BIBOP

Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIers

Bekende Intellectuelen

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BIG

Beroepsbeoefenaren Individuele Gezondheidszorg (register)

BING

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten

BIOS

Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector

BIS

Bestuurlijk Informatie Systeem

BIZ

Bedrijven Investeringszone (voorheen winkeliersvereniging)

BJ'er

Bekende journalist

BJZ

Bureau Jeugdzorg

BKR

Bureau Krediet Registratie

BMO

Bureau voor Maatschappelijke Ontwikkeling

BNG

Bruto Nationaal Geluk (Bhutan)

BNP

Bruto Nationaal Product

BOA

Bijzondere Opsporingsambtenaar

BOB

Beschermde Oorsprongs Benaming

BOB

Bewust Onbeschonken Bestuurder

BOinK

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

BOL

Beroepsopleidende leerweg

BON

Beter Onderwijs Nederland

BOOP

Beroepsgroep Onderwijs Ondersteunend Personeel

BOPZ

Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

BOR

Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven

BPM

Belasting Personenauto's en Motorrijwielen

BRZO

Besluit Risico's Zware Gevallen

BSO

Buitenschoolse opvang

BVer

Bekende Vlaming

BWB

Bekende Wereldburger

BWer

Bekende Wetenschapper

BZV

Boer zoekt vrouw

C

 

CBB

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

CBG

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

CBL

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

CBO

Centrum voor Begaafdheids Onderzoek

CBO

Collectieve Beheersorganisatie

CBP

College Bescherming Persoonsgegevens

CDC

Commando DienstenCentra Ministerie van Defensie

CdK

Commissaris des Konings (van de Koning)

Cft

College financieel toezicht

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CGB

College Gelijke Behandeling

CGO

Competentiegericht onderwijs

CIDI

Centrum Informatie en Documentatie Israël

CIE

Criminele Inlichtingen Eenheid

CIO

Commissie Integriteit Overheid

CIOT

Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie

CIPO

Commissie Integriteit Publieke Omroep

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CMH

Centraal Militair Hospitaal

CMO

Contactorgaan Moslims en Overheid

COA

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

COB

Continu Onderzoek Burgerperspectieven

COID

Centrale Organisatie Integriteit Defensie

COR

Centrale Ondernemingsraad

COVRA

Centrale Organisatie voor Radioactief Afval

CPB

Centraal Plan Bureau

CPG

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

CPNB

Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek

CRVa

Centraal Register Vormgevingsarchieven

CSBN

Cybersecuritybeeld Nederland

CTIVD

Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

CVO

Christelijk Voortgezet Onderwijs

CVS

Chronisch vermoeidheidssyndroom

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

D

 

DBC

Diagnose-behandelcombinatie

DCMR

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

DE SPAR

Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig

DFM

Dienst Facilitair Management

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DMC

Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

DNV

De Nieuwe Vakbeweging

DPK

Democratisch Politiek Keerpunt

DPO

Defensie Pijpleiding Organisatie

DT&T

Diagnostische Tussentijdse Toets

DT&V

Dienst Terugkeer en Vertrek (asielzoekers)

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DUS

De Utrechtse Spelen

DWDD

De Wereld Draait Door

DWI

Dienst Werk en Inkomen

E

 

EBA

Europese Banken Autoriteit

EBF

Europese Bankenfederatie

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

ECN

Energiecentrum Nederland

EEG

Elektro-encefalografie

EFSF

Europese Financiële Stabiliteits Faciliteit

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EIB

Europese Investeringsbank

EIM

Economisch Instituut voor de Middenstand

ELI

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EMA

Europese geneesmiddelenautoriteit

ENTOS

Eerste Nederlandse Tentoonstelling op Scheepvaartgebied (1913)

EOD

Explosieven Opruimingsdienst

EPD

Elektronisch Patiënten Dossier (gelukkig van de baan)

Eric

European Research Infrastructure Consortium

ESM

Ernstige Spraak- en taalmoeilijkheden

ESM

Europees Stabiliteits Mechanisme

EU

Europese Unie

EUG

Evangelische Universiteitsgemeente

EVRM

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

EWDD

Europees Waarnemingscentrum Drugs en Drugsverslaving

F

 

FAD

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

FAS

Foetaal Alcohol Syndroom

FES

Fonds Economische Structuurversterking

FGZ

Federatie Goud en Zilver

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FIN

Federatie voor Internationale Natuurbescherming

FJN

Federatief Joods Nederland

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FNLI

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

FNV

Federatie Nederlandse Vakverenigingen

FNWI

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

FPG

Fonds Psychische Gezondheid

G

 

GaN

Gegevensautoriteit Natuur

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GGiN

Gereformeerde Gemeenten in Nederland

GhB

Gamma Hydroxyboterzuurboter (een drug)

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GPO

Gereformeerd Primair Onderwijs

GPS

Geïntegreerd Processysteem Strafrecht

GWA

Grafisch Werkcentrum Amsterdam

H

 

HaC

Hectare Cultuur (Gemeente Almere)

HBD

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HBON

Hoog Begaafden Onderwijs Nederland

HLBT

Homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender

HOF

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

HRA

Hypotheekrente aftrek

HSL

Hoge Snelheidslijn

HWNer

Hard Werkende Nederlander

I

 

IBA

Ingenieursbedrijf Amsterdam

IBMZ

Incidentbeheersing Management Zorginstellingen

ICA

Islamitisch College Amsterdam

ICN

Instituut Collectie Nederland

IDFA

Internationaal Documentaire Festival Amsterdam

IEA

Internationaal Energie Agentschap

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

INL

Instituut voor Nederlandse Lexicologie

IOB

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISAO

Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek

ISBO

Islamitische Scholen Besturen Organisatie

IVC

Internationaal Vocalisten Concours

IVM

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

J

 

JJOG

Jongeren op gezond gewicht

JMC

Justitieel Medisch Centrum

JSF

Joint Strike Fighter

K

 

KIFID

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

KiM

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

KITLV

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

KHL

Koninklijke Hollandsche Lloyd

KHMW

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

KHN

Koninklijke Horeca Nederland

KIWA

Keuringsinstituut voor Waterleiding Artikelen

KLOKK

Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik

KLPD

Korps Landelijke Politie Diensten

KNB

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

KNAW

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

KNGF

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde

KNSA

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

KNV

Koninklijk Nederlands Vervoer

KSA

Kritische Studenten Amsterdam

KVNR

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

L

 

LAMO

Leidraad Afstoting Museale Objecten

LDT

LangDurigheidsToeslag

LEBZ

Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken

LICH

Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafden

LHBT

Lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders

LKCA

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

LOT

Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap

LOUT

Let Op Uw Taal (stichting)

LPS

Landelijk Platform Slavernijverleden

LSP

Landelijk Schakel Punt

LUMC

Leids Universitair Medisch Centrum

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

LVO

Limburgs Voortgezet Onderwijs

M

 

MARIN

Maritiem Research Instituut Nederland

MCD

Medisch Centrum voor Dieren

MEM

Media & Entertainment Management

MEST

Maatschappelijk Experiment Stedelijke Transformatie

MFA

Multifunctionele accommodatie

MHP

Vakbond voor Middelbaar en Hoger Personeel

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst

MKSO

Ministeriële Kerngroep Speciale Operaties

MKZ

Mond- en Klauwzeer

MOV

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

MS

Multiple Sclerose

MST

Medisch Spectrum Twente

MUB

Modernisering Universitair Bestuur (wet)

MVW

Massavernietigingswapen

N

 

NABK

Nederlandse Associatie voor Beeldend Kunstenaars

NASA

New Art Space Amsterdam

NBA

Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants

NBD

Nederlandse Bewegwijzeringsdienst

NBTC

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

NBvON

Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland

NCC

Nationaal Crisis Centrum

NCP

Nationaal Contact Punt

NCPF

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NCSC

Nationaal Cyber Security Centrum

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (voorheen NCTb)

NDSM

Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij

NEA

Nederlands Energie Akkoord

NEET

Nog in Educatie Emplooi of Training

NEVI

Nederlandse Vereniging van Inkoop Managers

NHEC

Noord-Hollandse Energie Coöperatie

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

NIA

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid

NIBUD

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

NIHS

Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge

NIMH

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

NIMk

Nederlands Instituut Mediakunst

NINsee

Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis

NIS

Nationaal Integriteitsysteem

NJR

Nationale Jeugd Raad

NKNE

Nederland Krijgt Nieuwe Energie (Stichting)

NLO

Stichting Nationaal LuisterOnderzoek

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NMT

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NIMk

Nederlands Instituut voor Mediakunst

NIN

Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen

NIOZ

Nederlands Instituut voor Onderwijs- en opvoedingszaken

NOA

Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt

NOB

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

NOWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NPCI

Nationaal Platform Communicatie-industrie

NPO

Nederlandse Publieke Omroep

NPSP NDSM

NieuweProefStoomPlaats (NDSM werf)

NPV

Nederlandse Patiëntenvereniging

NSO

Nationale Sigint Organisatie

NT2

Nederlands als tweede taal

NTR

Nederlandse Tuinbouwraad

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie

NVB

Nederlandse Vereniging van Banken

NVD

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

NVDV

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

NVMP

Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten

NVN

Nederlandse Vereniging voor Neurologie

NVP

Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling

NVP

Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

NVV

Nederlandse Vakbond Varkenshouders

NVVH

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

NVVK

Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

NVVK

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

NVVPP

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

NVvR

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NZA

Nederlandse Zorg Autoriteit

O

 

O4NT

Onderwijs For een Nieuwe Tijd

OAS

Organisatie van Amerikaanse Staten

OBP

Onafhankelijke Burger Partij

OCO

Onderwijs Consumenten Organisatie

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OFD

Ombudsman Financiële Diensten

OIC

Organisatie Islamitische Conferentie

OKC

Ouder- en Kindcentrum

OKE

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

OKT

Olympisch Kwalificatietoernooi

OM

Openbaar Ministerie

OMS

Orde van Medisch Specialisten

ONL

Onderwijszorg Nederland

OPCW

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens

OPTA

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OSF

Onafhankelijke Senaatsfractie

OTP

Vereniging Onafhankelijke Televisie Producenten

OTS

Onder toezicht stelling

OTT

Organisatie van Toegestane Taxibedrijven

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

OVV

Onderzoeksraad voor Veiligheid

OZN

Orkestvoorziening Zuid-Nederland

P

 

PBC

Pieter Baan Centrum

PBF

Prins Bernhard Fonds

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PBO

Publieksrechtelijke Bedrijfsorganisatie

PEGO

Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving

PGB

Persoonsgebonden budget

PIBN

Platform Internetbureaus Nederland

PIT

Preventie Interventie Team

PPS

Publiek Private Samenwerking

PSN

Play Station Network

PTSS

Posttraumatische stress stoornis

R

 

RAIO

Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding

RCC

Reclame Code Commissie

RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RDA

Raad voor Dierenaangelegenheden

RDA

Research & Development Aftrek

RKD

Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie

RM

Rechterlijke Macht

RMO

Raad voor Maatschappelijke Ondersteuning

RMO

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

ROB

Regionaal Onderwijs Centrum

ROC

Regionaal Onderwijs Centrum

RRKC

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

RSJ

Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

RvB

Raad van Bestuur

RvC

Raad van Commissarissen

RVS

Roestvrij staal

S

 

SAF

Steunpunt Acquisitiefraude

SAS

Samenwerkende Amsterdamse Straatartiesten

SCDW

Stichting Culturele Detachering Werkzoekenden

SCEN

Steun en Consultatie Euthanasie Nederland

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDE+

Stimulering Duurzame Energie

SEH

Spoedeisende Hulp

SEO

(Wetenschappelijk instituut) Sociaal Economisch Onderzoek

SEO

Stichting Economisch Onderzoek

SER

Sociaal Economische Raad

SEV

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij

SIO

Stichting Islamitisch Onderwijs

SIOD

Sociale Inlichtingen - en Opsporingsdienst

SHO

Samenwerkende Hulporganisaties

SKB

Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg

SKC

Schone Kleren Campagne

SKKN

Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland

SLM

Surinaamse Luchtvaart Maatschappij

SMVP

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

SNB

Slibverwerking Noord-Brabant (in opspraak vanwege switch transacties)

SOMO

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen

SOOZ

Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwend Zuid

SRON

Stichting Ruimte-Onderzoek Nederland

STAIJ

Samen tussen Amstel en IJ

STOER

Sterke Organisatie en Representatie van de Sector
(cultuur - voorloper van de Tafel van Zes)

SVGK

Stichting Vrienden van de Gaykrant

SVOR

Stichting Vluchtelingen Organisaties Rotterdam
(wegbezuinigd)

SVSL

Stichting Vermogensbeheer Schoolbesturen Limburg

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

T

 

TCA

Taxi Centrale Amsterdam

TCI

Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten

TGN

Toets Gesproken Nederlands

TIL

Tumor-infiltrerende lymfocytentherapie

TLN

Transport en Logistiek Nederland

TMT

Technologie-, Media- en Telecomsector

TTO

Toegelaten Taxi Organisatie

TVOH

The Voice of Holland

U

 

UMC

Universitair Medisch Centrum

UMMAO

Unie van Marokkaanse MoskeeŽn Amsterdam en omstreken

UOV

Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties

UPO

Uniform Pensioen Overzicht

UWV

Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V

 

VBDO

Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

VBV

Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers

VE

Vervuilingseenheid

VI

Voorwaardelijke invrijheidstelling (eerder: vervroegde invrijheidstelling)

VIC

Very Important Child(ren)

VID

Verkeersinformatiedienst

VINT

Verkenningsinstituut Nieuwe Technieken

VLT

Vereniging Levende Talen

VNCI

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

VOLE

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

VPT

Vervoer Per Trein

VSCD

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VtdK

Vereniging tegen de Kwakzalverij

VVMS

Vereniging Vrijgevestigd Medisch Specialisten

V&VN

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (beroepsvereniging)

W

 

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAV

Wet Arbeid Vreemdelingen

WBB

Wet bodembescherming

WFT

Wet op het financieel toezicht

WFZ

Waarborgfonds voor de Zorg

WHGA

Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam

WIPO

Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom

WKR

Werkkostenregeling

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens

WNT

Woordenboek der Nederlandsche Taal

WOB

Wet openbaarheid bestuur

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSB

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WSW

Wijksteunpunt Wonen

WTF

Wat Tekst en Foto's alsook What The Fuck (on line tabloid van Sanoma)

WUB

Wet Universitaire Bestuurshervorming

WWIK

Wet Werk en Inkomen Kunstenaars

WWJB

Stichting Weet Wat Je Besteedt (jongeren en geld)

Z

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZIROP

Ziekenhuis Rampen Opvang Plan

ZvK

Zendtijd voor Kerken

ZLTO

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

ZMLK

Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

ZN

Zorgverzekeraars Nederland